14. Metoder - Observation
I bl a fallstudier används observation tillsammans med andra datainsamlingsmetoder. Därför kan några konkreta synpunkter kring observation vara relevanta. Notera att benchmarks och andra tekniska tester som prototyping syftar till att kunna systematiskt observera intressanta mönster för uppsatsens frågeställning(ar).
Lundequist (1988, sid. 24) skriver om observationer:
 
”Alla data baseras i sista instans på observationer. Aktiviteten att observera är grundläggande för de empiriska vetenskaperna. Den vetenskapliga kunskapen uppstår genom att forskaren (observatören) gör ett antal observationer av ett visst fenomen, drar slutsatser om detta fenomen utifrån sina observationer, samt dokumenterar hela processen …
 
Man bör skilja mellan direkt (via observatörens sinnen) och indirekt (via instrument för mätning och registrering) observation.
 
Dessutom bör man skilja mellan olika typer av påverkan mellan observatör och det som observeras:
 
Observatören har inte påverkat det som observerats, och inte heller själv blivit påverkad.
 
Observatören både påverkar och påverkas av det som observeras, men endast inom bestämda gränser. Ett exempel är s.k. deltagande observation, som är en antropologisk metod för studier av främmande kulturer.
 
Observatören vill påverka och påverkas av det som observeras. Ett exempel är s.k. aktionsforskning, där forskaren aktivt vill påverka skeendet.
 
Dessutom bör man skilja mellan systematiska och osystematiska observationer. En systematisk observation utföres efter en plan, över vad som skall observeras, när och hur ofta observationerna skall göras, samt hur de skall registreras (med kamera, bandspelare o.s.v.) och dokumenteras. Man bestämmer sig för ett schema med ett tillräckligt antal observationer. Data bör registreras på ett tillförlitligt sätt.
 
En osystematisk observation är friare i olika avseenden, jämfört med de systematiska observationerna.
 
Data som kommer fram via observation bör klassificeras efter kategorier som är
- tydliga,
- uttömmande
- och inbördes uteslutande.”