Grundforskning, tillämpad forskning, utredning
Med grundforskning menas det metodiska sökandet efter kunskap, utan någon bestämd tillämpning av denna kunskap som mål.
Med tillämpad forskning menas det metodiska sökandet efter kunskap, med någon bestämd tillämpning av denna kunskap som mål.
Med utvecklingsarbete menas det metodiska sökandet efter kunskap, antingen för att åstadkomma en ny produkt eller process, eller för att förbättra en existerande produkt eller process.
Med utredning menas det metodiska sökandet efter kunskap, med en bestämd tillämpning av denna kunskap som mål - ofta efter direktiv från en uppdragsgivare som vill få fram ett beslutsunderlag.
Med aktionsforskning menas det metodiska sökandet efter kunskap, där sökprocessen i sig avses förändra det som undersöks.
Med framtidsforskning menas det metodiska sökandet efter kunskap om någon möjlig aspekt på framtiden, som underlag för planering.
Med utvärdering menas det metodiska sökandet efter kunskap, med tillkomst av bedömningskriterier för undersökningsobjektet som mål.
Med fallstudier menas det metodiska sökandet efter kunskap om enstaka fall, med problemprecisering och begreppsutveckling som mål.
Listan bygger på Carlsson (1984)
# Lundequist (1995 sid 8-9) tar upp definitioner av grundforskning, tillämpad forskning, utredning m m.